Januari 2024

Aan alle leden en bewoners (huurders) en bezoekers van park Buitenborgh, 

Zoals u bekend hebben wij als Vereniging van Eigenaren (VvE) Buitenborgh een Huishoudelijk Reglement (HHR) wat voor iedereen die op Buitenborgh verblijft, of bezoek van toepassing is. U moet er dus als eigenaar of huurder op toezien dat uw bezoek zich aan deze regels houdt die in het HHR zijn opgenomen. Als u of uw bezoek zich niet aan deze regels houdt kunt u als eigenaar / verhuurder / huurder hierop aangesproken worden (bij directe constatering), of zelfs beboet. Wij verzoek een ieder om overtreders van het HHR te melden bij onze beheerder van het park: De Nieuwe Wereld – Tijdstip en dag van de overtreding, foto’s van de overtreding, naam en huisnummer van de overtreder of diens bezoek.

regels VRACHT VERKEER op ons park: Zoals bekend en volgens het HHR regelement is het niet toegestaan om vracht-, betonwagens met een maximaal totaalgewicht van 10 ton en een totale lengte langer dan 10 meter toe te laten op Buitenborgh. U bent als LID van de VvE verantwoordelijk om hierop toe te zien. Bij een overtreding van artikel 6 van het HHR: Artikel 6
Aanvoering van bouwmaterialen voor verbouwing of verhuizing middels vrachtauto’s is toegestaan mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
– solo vrachtauto’s niet langer dan 10 meter
– solo vrachtauto’s niet breder dan 2,5 meter
– solo vrachtauto’s met een maximaal totaal gewicht van maximaal 10 ton
Indien toch gebruik wordt gemaakt van vrachtauto’s die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen en deze schade rijden aan de wegen zullen de kosten van herstel, alsmede alle hieruit voortvloeiende kosten bij de betreffende eigenaar/gebruiker in rekening worden gebracht.
Supplement: Indien het niet mogelijk is een transport uit te voeren met een (vracht)auto welke binnen de regels valt, dan bestaat de mogelijkheid om dit vooraf schriftelijk te melden aan de beheerder/administrateur van Buitenborgh. In de melding dienen de volgende zaken vermeldt te worden:
– datum transport
– soort vervoer
– waarom lichtere en kleinere (vracht)auto niet mogelijk is
– aantal malen betreden met (vracht)auto’s
– eigenaar vrachtauto en eventueel kenteken
– naam van de eventuele aannemer
Tevens dient de eigenaar van de woning zich schriftelijk akkoord te verklaren met de opgestelde regels en garant te staan voor eventuele schade die door de (vracht)auto wordt veroorzaakt. Bij een eventuele schade zal de eigenaar van de woning de schade moeten vergoeden, tenzij het tegendeel kan worden bewezen (bijvoorbeeld door foto’s van voor het transport). Indien er geen toestemming is verleend of men wijkt af van het opgegeven transport, zal er sowieso een boete worden opgelegd en alle schade verhaald worden op de eigenaar van de woning, want schade kan ook na verloop van tijd ontstaan!
Supplement: Boete bij/per overtreding € 2.500,00 (ALV 28-12-2023) 

HHR  Huishoudelijk reglement Buitenborgh 28-12-2023-2024

Deze regels van het Huishoudelijk Reglement hebben tijdens de ledenvergadering januari 2023 besproken en aangepast en in een tweede vergadering vastgelegd en goedgekeurd. Er zijn van een aantal artikelen de boetes aanzienlijk verhoogd. Deze boetes zullen dan ook per 2024 worden opgelegd als er een artikel van het HHR wordt overtreden door een lid of huurder. Let op: als eigenaar bent u altijd aansprakelijk voor uw huurder, dus maak met u huurder duidelijke afspraken en overhandig hem bij het huurcontract en het tekenen van de gebruikersverklaring een kopie van het HHR en laat hem tevens tekenen voor ontvangst.

Wij wensen u veel plezier toe op Buitenborgh en laten we het vooral netjes en gezellig houden met elkaar 🙂